કર્મચારી મંડળ લિસ્ટ
x
ID Not filtered
Entry Date Not filtered
Last Name Not filtered
First Name Not filtered
Middle Name Not filtered
Address Not filtered
Society Not filtered
Road Not filtered
City Not filtered
Taluko Not filtered
Jillo Not filtered
Pincode Not filtered
Birth Date Not filtered
Service Not filtered
Service Status Not filtered
Company Name Not filtered
Department Not filtered
Job Title Not filtered
Service Address Not filtered
Service Year Not filtered
Retire Year Not filtered
Current Service Not filtered
Hobby Not filtered
Phone Not filtered
Mobile Not filtered
Photograph Not filtered
 
ID:1
Entry Date:12/31/1899
Last Name:ગોહેલ
First Name:ભૂપતરાય
Middle Name:પરમાનંદ
Address:"પાર્થ"
Society:સૌરાષ્ટ્ર ક્લાકેન્દ્ર સોસાયટી
Road:મુખ્ય માર્ગ નંબર 2 શેરી નંબર 9 ની સામે
City:રાજકોટ
Taluko:રાજકોટ
Jillo:રાજકોટ
Pincode:360007
Birth Date:12/8/1953
Service:સરકારી
Service Status:નિવૃત
Company Name:સ્ટેટ બૅન્ક ઓફ ઈન્ડિયા
Department:સ્ટેટ બૅન્ક ઓફ ઈન્ડિયા
Job Title:બ્રાન્ચ મેનેજર
Service Address:સ્ટેટ બૅન્ક ઓફ ઈન્ડિયા, આર.કે.નગર શાખા, વિરાણી ચોક રાજકોટ
Service Year: 
Retire Year:2 વરસથી
Current Service: 
Hobby:પ્રવાસ
Phone:(0281) 2573482 (2573482)
Mobile: 
Photograph: 
 
 
ID:2
Entry Date:1/1/1900
Last Name:ગોહેલ
First Name:સમીરભાઈ
Middle Name:ભૂપતરાય
Address:"પાર્થ"
Society:સૌરાષ્ટ્ર ક્લાકેન્દ્ર સોસાયટી
Road:મુખ્ય માર્ગ નંબર 2 શેરી નંબર 9 ની સામે
City:રાજકોટ
Taluko:રાજકોટ
Jillo:રાજકોટ
Pincode:360007
Birth Date:1/20/1980
Service:પ્રાઈવેટ
Service Status:ચાલુ
Company Name:પેપ્સી કો.ઈન્ડિયા કોલ્ડ્રિંક્સ
Department:પેપ્સી કો.ઈન્ડિયા કોલ્ડ્રિંક્સ
Job Title:એકાઉન્ટ ડેવલોપમેન્ટ ઓફિસર
Service Address:17 અ અક્ષરકુંજ, પંચાયત નગર, યુનિ.રોડ - રાજકોટ
Service Year:9 વરસથી
Retire Year: 
Current Service:નોકરી
Hobby:પ્રવાસ,વાંચન
Phone:(0281)2573482
Mobile:9825000511
Photograph:
 
 
ID:3
Entry Date:1/2/1900
Last Name:ધામેચા
First Name:ચીમનલાલ
Middle Name:લાલજીલાલ
Address:રાધિકાપાર્ક, હરેકૃષ્ણ ડુપ્લેક્ષ
Society:બ્લોક નંબર 15/6 "પિયુષ કોલેજ
Road:150 ફૂટ રીંગ રોડ, સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ પાછળ
City:રાજકોટ
Taluko:રાજકોટ
Jillo:રાજકોટ
Pincode:360007
Birth Date:7/18/1953
Service:સરકારી
Service Status:નિવૃત
Company Name:શ્રી ગણેશ વિધાલય
Department:શ્રી ગણેશ
Job Title:મદદનીશ શિક્ષક
Service Address:શ્રી ગણેશ વિધાલય, ચંદનપાર્ક રૈયા રોડ, રાજકોટ
Service Year: 
Retire Year:6 મહિના
Current Service:સામાજિક સેવા,મ્છુદીપ - કન્વીનર
Hobby: 
Phone: 
Mobile:9904957188
Photograph:
 
Count=185
Page 1 of 62 (185 items)Prev1234567606162Next
Show filter builder dialogCreate Filter